Minggu, 23 Agustus 2015

Do’a Setelah Sholat Wajib
Do’a Setelah Sholat
Alhamdulillahi robbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na’imin hamdan yuafi ni’ mahu wayukafi maziddah, ya robbana lakal hamdu kama yan baghi li jalaali wajhikal kariimi wa’azimi sulton’.
Allahuma sholii’alla sayidina muhammadin sholatan tunjiina bihaa min jami’il ahwal wal afat, wata’dilana biha min jami’il hajat, watu tohiruhana min jami’is sai’at watar fa’una biha aghsol ghoyaat, min jami’il khoirooti fill hayati waba’dal mamaat.

Allahuma robbana takobbal minna sholatana, washiyamana, wakhiyamana, waruku’ana, wasuujudana, waku’udana, watarro ana watakhosyuana, wataabudana watammim  ta’sirona ya allahu ya robbal alamin......
Allahumma inna nas aluka salamatan fiddini, wa’afiyatan fil jasadi, wa ziyaadatan fil ilmi, wa barokatan fil  rizqi,wa taubatan qobla maut, warohmtan indal maut, wa magfirotam ba’dal maut.
Allahumma hawwin alaina fii sakarotil maut, wan najata minan naar wal afwa indal hisab.
Allahuma fir lanna zunubana, waaliwa lidaina warhamhumma kama robbayana soghiro, wali jami’il muslimin wal muslimat, wal mukminin nawal mu’minat alhayaa’i minhum wal amwaat innaka alaa kulli sya’in kodir. Robanna la tuzigh quluubana, ba’da idz hadaitana, wa hablanaa miladunka rahmatan innaka antal wahab.
Robbana atina fid dun yaa hasana tawafil akhirot hasana tawaqinaa adzaabanaar.
Subhanna robbika robbil izati amma yasifun, wasallamun alalmursalin, walhamdulliahi robbil alamin.........
Al-Faatihah....


Do’a Ke Dua
Amin.....3x... ya robbi ya robbana ya robbal alamin, walahaulawala quwatailla billa hil aliyul azim.
Allahuma bilhaqqil faatihah, wabassiril faatihah, ya kasifalghom, ya mal ibadihi wayarham.
Ya dafi’al bala’ ya Allah,
Waya dafi’al bala’ ya Rohman,
Waya dafi’al bala’ ya Rohim.
Min qulli bala’ fiddun ya wal akhiro, wasyaridun ya wasyaril akhiro, innaka als qulli syai’in qodir.
Da’wahum fiha subhanna robbika robbil izzati amayasifun wasallamun alal mursalin, walhamdulillahi robbil alamin.